manometër

Matja e presionit është analiza e një force të aplikuar nga një lëng (lëng ose gaz) në një sipërfaqe. Presioni zakonisht matet në njësitë e forcës për njësi të sipërfaqes.

Janë zhvilluar shumë teknika për matjen e presionit dhe vakumit. Instrumentet e përdorura për matjen dhe shfaqjen e presionit në një njësi integrale quhen matës presioni ose matës vakum. Një manometër është një shembull i mirë, pasi përdor një kolonë të lëngshme për të matur dhe për të treguar presionin. Po kështu, matësi i përdorur gjerësisht Bourdon është një pajisje mekanike, e cila të dyja mat dhe tregon dhe është ndoshta lloji më i njohur i matësit.

Një matës vakum është një matës presioni që përdoret për të matur presionet më të ulëta se presioni atmosferik i ambientit, i cili është vendosur si pikë zero, në vlera negative (p.sh .: -15 psig ose -760 mmHg është e barabartë me vakuumin total). Shumica e matësave matin presionin në lidhje me presionin atmosferik si pika zero, kështu që kjo formë e leximit thjesht quhet "presion matës". Megjithatë, çdo gjë më e madhe se vakuumi total është teknikisht një formë presioni. Për lexime shumë të sakta, sidomos në presione shumë të ulëta, mund të përdoret një matës që përdor vakumin total si pikë zero, duke dhënë lexime presioni në një shkallë absolute.